RO: În perioada 20 – 22 ianuarie 2020, Consiliul Tineretului din România a participat la un seminar de Matchmaking organizat la Sandefjord (Norvegia) în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale.

Temele de discuție s-au concentrat pe domeniile de interes ale programului Active Citizens Fund România și anume: democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență; drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen etc; justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile; egalitate de gen și violență de gen; mediu și schimbări climatice.

Evenimentul internațional a avut scopul de a facilita contactul și discuțiile privind oportunitățile de cooperare și dezvoltare de parteneriate între reprezentanți ai entităților din Norvegia și ONG-uri din România. 

EN: During 20th-23rd of January, the Youth Council of Romania participated in a Matchmaking seminar organized in Sandefjord (Norway) within the Fund for Bilateral Relations.

The topics of discussion focused on the areas of interest of the Active Citizens Fund Romania program, namely: democracy, active citizenship, good governance and transparency; human rights and equal treatment by combating all forms of discrimination on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age, sexual orientation or gender identity etc; social justice and inclusion of vulnerable groups; gender equality and gender violence; environment and climate change.

This international event was aimed at facilitating contact and discussions on opportunities for cooperation and partnership development between representatives of entities in Norway and NGOs in Romania.

HU: 2020. január 20. és 22. között a Romániai Ifjúsági Tanács részt vett egy Matchmaking szemináriumon Sandefjordban (Norvégia) a Kétoldalú Kapcsolatok Alap szervezésének keretében.

A megbeszélések témái az Active Citizens Fund romániai program érdeklődési területeire összpontosultak, nevezetesen: demokrácia, aktív állampolgárság, jó kormányzás és átláthatóság;  emberi jogok és egyenlő bánásmód a diszkrimináció leküzdésével a faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor, szexuális irányultság vagy nemi identitáson alapuló megkülönböztetésekkor;  társadalmi igazságosság és a kiszolgáltatott csoportok befogadása; nemek közötti egyenlőség és nemi erőszak; környezet és éghajlatváltozás.

A nemzetközi esemény célja az volt, hogy megkönnyítsék a párbeszédet, az együttműködést és a partnerségek fejlesztésének lehetőségeit a norvég szervezetek képviselői és a romániai civil szervezetek között.