Drepturile tinerilor și calitatea stagiilor de adaptare profesională ?!

În data de 14 noiembrie 2012 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale a publicat pe pagina sa de web proiectul de Lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenții de învățământ superior.
În calitate de platformă națională de reprezentare a intereselor tinerilor români, Consiliul Tineretului din România – CTR exprimă următoarea poziție față de inițiativa Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale:

Angajabilitatea tinerilor și perioada de tranziție a acestora de la școală la piața muncii se află pe agenda publică europeană, în mod special în contextul șomajului crescut în rândul tinerilor în toate cele 27 de State Membre. În acest sens, tinerii reprezintă unul dintre grupurile de vârstă cele mai vulnerabile și predispuse la șomaj pe termen mediu și lung și discriminare pe piața muncii, iar facilitarea accesului pentru tineri pe piața muncii a devenit una dintre prioritățile sociale și economice la nivelul Uniunii Europene. În această direcție, în ultimii doi ani, la nivel european, au fost făcute o serie de consultări cu actorii direct vizați de problematica angajabilității tinerilor, respectiv au fost luate o serie de măsuri și au fost făcute recomandări în acest sens către Statele Membre.

Consiliul Tineretului din România recunoaște valoarea adăugată a stagiilor de ucenicie și internship ca măsură activă de creștere a angajabilității în rândul tinerilor și gradul acestora de autonomie, cât mai devreme în viață. În calitate de Organizație Membră a Forumului European al Tineretului (European Youth Forum-YFJ), CTR s-a alăturat eforturilor europene de a aduce pe agenda publică importanța calității stagiilor de ucenicie și internship, în mod special prin contribuția la prounerea YFJ de a avea o Cartă Europeană a Calității Internshipurilor și Stagiilor de Ucenicie.

Aceste demersuri au impact la nivel european în mod special prin măsurile, comunicările și recomandările pe care Comisia Europeană și, respectiv Consiliul Uniunii Europene le-a adresat Statelor Membre. Dintre acestea, menționăm în mod deosebit Comunicarea Comisiei Europene din data de 5 decembrie 2012 cu privire la Cadrul European pentru Calitatea Stagiilor de Practică (Quality Framework on Traineeships), respectiv pachetul de măsuri pe care Comisia Europeană îl propune pentru adresarea șomajului în rândul tinerilor.

În linie cu recomandările și demersurile europene și făcând referire la proiectul de Lege privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenții de învățământ superior inițiat de MMFPS, Consiliul Tineretului din România aduce în atenție următoarele aspecte:
• Legea privind stagiile de adaptare profesională pentru absolvenții de învățământ superior trebuie să răspundă nevoilor reale ale tinerilor, respectiv să implice în fiecare stadiu al acesteia (elaborare, implemetare, monitorizare) reprezentanți ai tuturor actorilor direct interesați pe această temă: furnizori de educație formală, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de tineret și studenți, reprezentanți ai angajatorilor, cercetători în domeniu și alți parteneri sociali (ex: sindicate, patronate). Menționăm în acest sens amplul proces la nivel european de implicare a tuturor partnerilor sociali, respectiv consultarea publică inițiată de Comisia Europeană pentru a stabili impactul real asteptat în urma stabilirii unui Cadru European pentru Calitatea Stagiilor de Practică;
• Necesitatea de a defini clar obiectivul stagiilor de adaptare profesională, respectiv acela de a oferi studenților/tinerilor posibilitatea de a câștiga experiență la locul de muncă și de a-și completa cunoștințele teoretice dobândite în mediul academic, înainte de a intra pe piața muncii. Aceste stagii trebuie înțelese ca un proces de învățare complementară pentru studenți/tineri, și nu ca un substitut al angajării acestora;
• Necesitatea de a stabili criterii de calitate pentru desfășurarea acestor stagii care să privească atât protecția socială a tânărului/studentului, dar și calitatea procesului de învățare. În acest sens, menționăm: obligativitatea angajatorului de a asigura costurile de protecție socială ale studentului/tânărului; stabilirea unei norme de salarizare decente, luând în considerare atât cerințele postului, nivelul studiilor absolvite cât și experiența anterioară a tânărului (după caz), așa încât accesul la aceste stagii să fie unul echitabil, nediscriminând pe cei care – din motive de siguranță materială – nu pot accepta un anumit stagiu; obligativitatea angajatorului de a suporta toate costrile aferente stagiului, inclusiv pe cele care presupun formarea studentului/tânărului, fără a fi condiționate de evaluarea finală a studentului;
• Importanța de a stabili criterii de calitate în procesul de învățare a studentului/tânărului la locul de muncă: în acord cu Comunicarea și recomandările CE, stagiile trebuie să aibă obiective clare de învățare, agreate atât de angajator cât și de stagiar; persoana delegată de angajator ca responsabil pentru respectivul stagiu are rolul de a ghida stagiarul în procesul de învățare, de a facilita și explica îndeplinirea sarcinilor, de a-l îndruma pentru completarea cunoștințelor în domeniul respectiv. De asemenea, recomandarea din documentul CE este ca această persoană să nu aibă mai mult de un stagiar în supraveghere, spre deosebire de proiectul de Lege care prevede maxim 3 stagiari în supravegherea unui formator;
• Recunoașterea stagiului și a competențelor dobândite trebuie să se facă în raport cu toți actorii direct interesați, de aceea criteriile de evaluare a stagiarului trebuie să fie corelate cu obiectivele de învățare și cu fiecare dintre abilitățile, deprinderile și cunoștințele așteptate la finalul stagiului. De asemenea, recunoașterea stagiului se poate face printr-o scrisoare de recomandare. Spre deosebire de acestea, proiectul de Lege prevede recunoașterea și evaluarea stagiului doar prin acordarea calificativului de ’’corespunzător’’ sau ’’necorespunzător’’, modalitate de evaluare care nu este relevantă.

Într-o democrație bazată pe drepturi și obligații găsim că Legea propusă de MMFPS lasă spațiu pentru abuzuri de proporții, astfel la sfârșitul perioadei de stagiu, în timp ce angajatorul poate decide unilateral încetarea contractului individual de muncă în cazul unei evaluări cu calificativul „necorespunzător”, stagiarul nu poate avea inițiativa încetării contractului, fără a fi sancționat prin suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată.

Totodată, având în vedere limitarea la un singur stagiu de adaptare profesională după fiecare formă de învățământ de nivel superior, considerăm că propunerea de evaluare finală a stagarului cu calificativul „corespunzător” sau „necorespunzător” poate duce de asemenea la abuzuri majore din partea angajatorilor, afectând tânărul în întreaga sa carieră profesională.

Nu în ultimul rând, Consiliul Tineretului din România susține implementarea în mod corelat și coordonat a mai multor măsuri de combatere a șomajului în rândul tinerilor, Legea stagiilor de adaptare profesională fiind doar una dintre ele. Menționăm în acest sens nevoia de a crea o lege cadru pentru toate tipurile de internship și dezvoltarea unei scheme de Garanție pentru Tineret (Youth Guarantee), instrumente ce adresează șomajul în rândul tinerilor de până la 25 ani și reprezintă recomandări explicite ale Comisiei Europene de a fi implementate în cât mai multe State Membre, respectiv folosirea Fondului Social European pentru adresarea șomajului în rândul tinerilor.

În concluzie, Consiliul Tineretului din România consideră oportună o Lege a stagiilor de adaptare profesională, însă numai în condițiile de asigurare a calității acestora și prin implicarea tuturor actorilor direct interesați.
În continuare considerăm mai mult decât necesară dezbaterea aceste legi într-un cadru extins, alături de reprezentanți ai tinerilor și structuri ale societății civile interesate de acest subiect.