Aderă la CTR!

În cadrul CTR există următoarele tipuri de structuri neguvernamentale de/pentru tineret membre:

a) organizaţii neguvernamentale de tineret de nivel naţional, prescurtate ONGTN, care au filiale sau organizaţii neguvernamentale de tineret afiliate, după caz, după cum urmează:

 • în cel puţin 20% din judeţe, în cazul celor de tineret;
 • în cel puţin 20% din centrele universitare oficial recunoscute, în cazul celor studenţeşti;
 • în cel puţin 5 (cinci) judeţe, în cazul celor aparţinând minorităţilor naționale oficial recunoscute.

b) organizaţii neguvernamentale de tineret, filiale ale unor organizaţii neguvernamentale de tineret internaţionale sau afiliate la acestea, prescurtate ONGTI

*în cazul în care există mai multe filiale ale aceleiaşi organizaţii internaţionale, calitatea de membru poate fi acordată tuturor celor interesate, urmând ca acestea să desemneze prin mandat specific sau permanent câte un singur reprezentant în cadrul Adunării Generale a CTR, respectiv să împartă o singură cotizație și un singur vot.

c) fundaţii judeţene pentru tineret și a municipiului Bucureşti, prescurtate FJT, cel puţin una în fiecare regiune de dezvoltare

Categoriile de membri ai CTR sunt următoarele:

 1. membri cu drepturi restrânse, denumiți generic „membri candidați”;
 2. membri cu drepturi depline, denumiți generic „membri asociați”.

Mapa de prezentare a CTR este disponibilă aici.

Procesul de aderare în CTR are loc în 2 pași:

1. Se trimit pe adresa de e-mail a Secretariatului General CTR: office@ctr.ro (variantele scanate) și la adresa sediului CTR (Phoenicia Business Center, Strada Turturelelor, Nr. 11A, Et. 1 Sector 3, birou 7A):

 • o cerere de aderare semnată și ștampilată, în original;
 • cererea e trimisă împreună cu toate documentele specifice în funcție de tipul de ONGT.

Documentele dovedesc îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare, care constă în copii certificate cu „conform cu originalul” după următoarele:

 • Hotărârea judecătorească de înființare, în forma definitivă și irevocabilă;
 • Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial;
 • Statutul și actul constitutiv, după caz, precum și modificările aduse acestora;
 • Regulamentul intern de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare, în forma autentică sau atestată de avocat, în cazul fundațiilor județene de tineret;
 • Hotărârile judecătorești, rămase definitive și irevocabile, prin care s-au admis modificări ale statutului și actului constitutiv, după caz;
 • Hotărârile judecătorești de înființare ale filialelor, respectiv structurilor afiliate, rămase definitive și irevocabile, în cazul asociațiilor sau Hotărârile judecătorești de înființare ale organizațiilor neguvernamentale de tineret reprezentate în cadrul adunării generale, în cazul fundațiilor județene de tineret;
 • Documentele justificative privind afilierea structurilor membre la ONGT solicitantă, după caz, în cazul federațiilor;
 • Certificatul de înregistrare fiscală al ONGT;
 • Dovada depunerii bilanțului contabil al ONGT pe anul financiar anterior scadent;
 • Documentele justificative privind derularea unor activități de tineret, proprii sau în parteneriat, în cuantumul minim prevăzut în Statut;
 • Declarație pe propria răspundere privind numărul total de membri persoane fizice și numărul de membri persoane fizice cu vârsta între 14 și 35 de ani;
 • Tabel nominal cu persoanele din cadrul structurilor interne de conducere ale ONGT;
 • Dovada oficială privind afilierea ONGT la organizații neguvernamentale de tineret internaționale (cazul ONGTI) sau declarație pe propria răspundere privind afilierea ONGTN la alte structuri de tineret de nivel național sau internațional;

2. Comisia de Control și Arbitraj verifică dacă documentele sunt în regulă. 

 

 • Dacă acestea respectă cerințele, Biroul Permanent va adopta prima dată o decizie de aderare ca membru candidat, după care Adunarea Generală va delega o Comisie de Vizită de Studiu;
 • Comisia de Vizită de Studiu va urma să meargă efectiv la organizația candidată să verifice activitățile;
 • Se va întocmi un raport și după raportul respectiv se va putea primi și dreptul de vot.

 

Pentru mai multe detalii, trimite un mail la adresa office@ctr.ro