office@ctr.ro
APEL PENTRU DEPUNEREA INTENȚIEI DOBÂNDIRII TITLULUI ‘CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’ PENTRU PERIOADA 2 MAI 2017 – 1 MAI 2018

APEL PENTRU DEPUNEREA INTENȚIEI DOBÂNDIRII TITLULUI ‘CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’ PENTRU PERIOADA 2 MAI 2017 – 1 MAI 2018

DE CE TITLUL ‘CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’?

Instituția titlului ‘Capitala Tineretului din România’ urmărește principii similare cu cele ale titlului de ‘Capitala Europeană a Tineretului’, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România.

Prin acest demers se pot stabili bazele unui program-cadru de acordare a titlului ‘Capitala Tineretului din România’, care să ofere o oportunitate unică orașelor din țară de a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor.

Fiecare oraș, care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta însuși programul- cadru, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesionale, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la participarea activă a tinerilor în viața socială. Încercând să stabilim noi modele de dialog structurat și de responsabilizare, mobilizare a cetățenilor, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversităților locale, conservând identitatea diversă a comunităților dar și promovând toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

‘Capitala Tineretului din România’ poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

Prin crearea unui program-cadru, care vizează tineretul ca și factor principal de dezvoltare urbană putem atrage atenția organelor decizionale la nivel local spre importanța incluziunii tinerilor, a comunității locale în procesul decizional, dar responsabilizăm și tinerii în a se implica activ în dezvoltarea societății în care trăiesc.

Prin pregătirea candidaturilor la titlul ‘Capitala Tineretului din România’, mai multe orașe din țară vor face un angajament privind crearea unui cadru de dialog permanent cu tinerii, angajament, care va fi benefic orașelor nu doar în perioada desfășurării concursului, ci și pe termen lung.

Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune. În ceea ce privește beneficiile pe termen lung, tinerii implicați activ în procesul de dezvoltare a urbei devin cetățeni activi și responsabili, membri loiali și productivi ai comunității. Mai mult, prin încurajarea guvernării transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către colaborarea intersectorială în orașele țării.

Vizibilitatea crescută a activităților de tineret, a inițiativelor societății civile și a programelor de voluntariat pe care o poate asigura un astfel de program va ajuta și la crearea de parteneriate regionale și implementarea proiectelor de dezvoltare bazate pe schimburi de bune practici. Promovarea sentimentului de responsabilitate și încurajarea implicării active a tinerilor în dezvoltarea comunității va duce la crearea unei comunități bazate pe valori comune.

Mai mult, prin încurajarea guvernării transparente, a unei atitudini deschise și prin promovarea principiului de asociativitate și incluziune, programul poate genera o deschidere mai mare către colaborarea intersectorială în orașele țării.

CINE SUNT INIȚIATORII ACESTUI DEMERS?

Co-inițiatorii acestui demers sunt:

 • Consiliul Tineretului din România, entitate reprezentativă a tineretului din România;
 • Federația SHARE Cluj-Napoca, co-managerul programului Cluj-Napoca 2015, Capitala Europeană a Tineretului;
 • Grupul PONT, grup de experți de tineret, inițiatorul măsurilor de pregătire a Capitalei Tineretului din România pe baza experienței candidaturii municipiului Cluj-Napoca pentru Capitala Europeană a Tineretului 2015;
 • Banca Comercială Română, lider al sistemului bancar românesc. Inițiativa este girată și sprijinită de Guvernul României prin intermediul Ministeriul Tineretului și Sportului.

GESTIONAREA TITLULUI ‚CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’

Guvernanță

Pentru punerea în aplicare al acestui acord inițiatorii au creat Comisia de Guvernanță a titlului de Capitala Tineretului din România. Rolul comisiei va fi una de asigurare a managementului acestui titlu, inclusiv crearea și gestionarea cadrului metodologic, crearea premiselor pentru existența unui secretariat permanent, crearea unui juriu independent și crearea condițiilor pentru monitorizarea profesională a programelor prin care orașe românești implementează programe de tineret de anvergură sub egida acestui titlu.

Juriul și selecția orașelor

Co-inițiatorii consideră că elementul cheie și de succes al acestui demers este transparența metodologiei și a selecției orașelor ce poartă acest titlu.

În acest sens Comisia de Guvernanță a Capitalei Tineretului din România va iniția formarea unui juriu independent de experți ce provin din sectorul public, privat și neguvernamental non-profit care vor avea rolul de a oferi expertiză profesională în crearea cadrului metodologic al acestui titlu, și de selecție a orașelor care dobândesc acest titlu dintre candidații care propun programe de tineret pe baza criteriilor apelului și formularului de candidatură stabilite.

Parteneriate și recunoaștere

Pentru a oferi o notorietate acestui titlu într-un timp cât mai scurt, co-inițiatorii își concentrează eforturile pentru aducerea recunoașterii acestui titlu de către instituții cu activități ce implică tineri și au efect direct asupra tinerilor. Prin acest demers se poate asigura atât o sustenabilitate din punct de vedere al reputației acestui titlu, cât și o sustenabilitate financiară prin asigurarea unor resurse prin implicarea concretă a unor instituții care recunosc acest titlu.

EDIȚIA PILOT A TITLULUI

Partenerii implicați recunosc efortul făcut de Municipiul Timișoara și sectorul de tineret local pentru crearea unui program pilot pentru ‘Capitala Tineretului din România’. Partenerii desemnează Timișoara ca programul-pilot ‘Capitala Tineretului din România’, începând din 2 mai 2016 și până în 1 mai 2017.

CALENDAR ESTIMATIV PENTRU SELECȚIA URMĂTORULUI ORAȘ CE VA PURTA TITLUL DE ‘CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA’

Inițiatorii își asumă următorul calendar estimativ pentru derularea primei competiții deschise în 2016:

 • 2 mai 2016 – lansarea apelului
 • 15 iulie (ora 23.59) – termen limită de transmitere electronică al intenției de participare și conceptului de candidatură
 • 15 august – publicarea orașelor selectate pentru a depune o candidatură completă în cadrul acestei competiții
 • 15 octombrie – termen limită etapa finală
 • noiembrie – anunțarea câștigătorului și evenimentul de decernare a titlului, (dată exactă anunțată în a doua rundă)

CRITERII DE PARTICIPARE

Oricare localitate de rangul I, II sau III (municipii și orașe) din România (conform legii nr.351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național) poate candida pentru acest titlu. Sectoarele capitalei României (prin primăriile aferente) pot de asemenea să aplice pentru acest titlu. Criteriul acceptării unei candidaturi este respectarea criteriului menționat anterior, depunerea documentației de candidatură conform celor descrise în următoarea secțiune și respectarea termenului limită stabilit prin acest apel.

ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI ȘI TRANSMITEREA CANDIDATURII

Pentru a-și exprima intenția de candidatură pentru acest titlu, orașele candidate vor întocmi următoarele documente:

 • Conceptul candidaturii – document de maxim 16 pagini, care răspunde la lista următoare de întrebări. Este la latitudinea fiecărui candidat modul de organizare al documentului atât din punct de vedere al formei cât și al conținutului, singurele criterii fiind ordinea întrebărilor, care trebuie respectată și mărimea literelor folosite (cel puțin 10 puncte):
  • De ce dorește să devină orașul Capitala Tineretului din România?
  • Care este situația curentă a tineretului, infrastructurii de tineret și a organizațiilor de tineret la nivel local?
  • Care este conceptul candidaturii și care sunt domeniile, prioritățile specifice urmărite?
  • Cum vor participa tinerii în pregătirea și implementarea unui astfel de program?
  • Ce resurse pot fi mobilizate pentru implementarea acestui program? Cum se manifestă dorința municipalității de a se implica financiar într-un asemenea program?
  • Care se dorește a fi impactul programului asupra orașului pe termen mediu?
 • Scrisoare de intenție din partea orașului candidat, semnat de primar (sau persoana desemnată să reprezinte localitatea)
 • Scrisoare de intenție din partea unei structuri de tineret reprezentative la nivelul localității (sau o coaliție formată de organizații de tineret pentru această cauză, dacă nu există o structură de reprezentare la nivel urban)
 • Orice document (maxim 3) pe care candidatul consideră important în consolidarea intenției transmise prin candidatură. În cazul unor motive obiective acest calendar poate fi modificat de către structura de guvernanță al acestui titlu.

Orice modificare al calendarului va fi anunțată pe pagina web www.capitalatineretului.ro.

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE A INTENȚIILOR DE PARTICIPARE ȘI CONCEPTELOR DE CANDIDATURĂ

Termenul limită pentru depunerea documentației de intenție este 15 iulie 2016, ora 23.59. Documentația se depune în format electronic la adresa haisavorbim@capitalatineretului.ro. Secretariatul competiției va notifica toți candidații despre primirea și eligibilitatea candidaturilor până la data de 5 iulie 2016.

CINE DECIDE LISTA ORAȘELOR CARE ACCED ÎN FINALĂ ȘI ORAȘUL CÂȘTIGĂTOR?

Inițiatorii au demarat formarea unui juriu independent care va îngloba atât membri reprezentanți ai unor instituții publice cât și ai sectorului privat și al celui neguvernamental. În prima rundă fiecare membru al juriului va evalua candidatura prin prisma răspunsurilor date la întrebările enumerate mai sus. De asemenea finalistul va fi ales în urma candidaturilor complete depuse în a doua rundă a competiției. Inițiatorii vor anunța până la data de 20 iunie 2015 componența completă a juriului pentru această competiție. În runda finală orașele candidate vor semna și un acord de bună conduită în ceea ce privește abținerea de la influențarea membrilor juriului în orice fel. Nerespectarea acestui acord va putea conduce la eliminarea oricărui candidat.

CARE SUNT BENEFICIILE ÎN URMA CÂȘTIGĂRII ACESTUI TITLU?

Orașul câștigător va beneficia de un premiu financiar ce va fi anunțat la începutul celei de a doua runde a competiției. De asemenea acest titlu va oferi o oportunitate de a atrage alte surse de finanțare din diferite surse publice și private. Titlul va beneficia de asemenea de posibilitatea de a găzdui diferite evenimente de rang național organizate de instituții publice și rețele de tineret din România.

CARE SUNT OBLIGAȚIILE ACESTUI TITLU?

Orașul câștigător va semna un acord de purtare al titlului. Acest acord va stipula condițiile de atragere a premiului câștigat cât și obligațiile cu privire la monitorizarea indicatorilor stabiliți pentru program și raportarea intermediară și finală cu privire la activitățile și rezultatele programului implementat.

ALTE INFORMAȚII

Orice întrebări legate de procesul de candidatură și despre inițiativă în general pot fi formulate la adresa haisavorbim@capitalatineretului.ro.

Leave a Reply

Close Menu